Rodo 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Administratorem Danych Osobowych jest Społem Zakopane Sp z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000473230, NIP 736 17 17 421, Regon 122 92 75 73.
Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Dall, nr tel 505 647 698, e-mail: magdalena.dall@spolzako.pl
Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.
Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.
Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
Sklep nr 1 „Podhale” - ul Krupówki 31, 34-500 Zakopane
Sklep nr 2 „Gama Delikatesy” - ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane
Sklep nr 3 „Gama” - ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 6 CH „Szymonek”, piekarnia Szymonek - ul. Chyców Potok 26, 34-500 Zakopane
Sklep nr 23 „ Gama „ - ul. Chramcówki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 27 „ Gama mini” - ul. Droga na Bystre 5 a, 34-500 Zakopane
DH Granit II p – ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.
Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia. Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Kotwica Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Społem Zakopane Sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych
(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: magdalena.dall@spolzako.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem Zakopane Sp. z o.o. , ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

1. Administratorem Danych Osobowych jest Społem Zakopane Sp z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr KRS 0000473230,  NIP 736 17 17 421, Regon 122 92 75 73.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Dall,  nr tel 505 647 698, e-mail: magdalena.dall@spolzako.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich pracowników na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym:
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:                                                                                          

imię (imiona) i nazwisko;                                                                                                                                                                
imiona rodziców;                                                                                                                         
datę urodzenia;                                          
 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);                       
wykształcenie;                                     
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:                          

innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;                      
 numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).                      
 numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych oraz na podstawie innych przepisów szczególnych, w tym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. Pracodawca przechowuje dane pracowników przez czas trwania umowy o pracę oraz przez okres 50 lat po zakończeniu umowy o pracę.
5. Pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy o pracę oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych pracowników klientom, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stanowiskiem lub funkcją pracownika pełnioną u pracodawcy.
6. Pracownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy ze względu na szczególną sytuację pracownika, zaś pracodawca sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych pracownika, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
7. Ponadto, na podstawie art. 222 Kodeksu pracy u pracodawcy jest prowadzony monitoring wizyjny. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO. Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Społem Zakopane Sp. z o.o.  Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
8. Każdy pracownik ma prawo wglądu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zakwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych lub zgodność przetwarzania z prawem. Pracownik może zwrócić się o realizację tych praw do działu kadr u pracodawcy osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty.
9. Każdy pracownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ KLIENTA SPOŁEM


Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
Sklep nr 1 „Podhale” - ul Krupówki 31, 34-500 Zakopane
Sklep nr 2 „Gama Delikatesy” - ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane
Sklep nr 3 „Gama” - ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 6 CH „Szymonek”, piekarnia Szymonek- ul. Chyców Potok 26, 34-500 Zakopane
Sklep nr 23  „ Gama „ - ul. Chramcówki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 27 „ Gama mini” - ul. Droga na Bystre 5 a, 34-500 Zakopane
DH Granit II p – ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane
Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.
Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Społem Zakopane Sp z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: magdalena.dall@spolzako.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem Zakopane Sp. z o.o. , ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta); jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO  lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: magdalena.dall@spolzako.pl, z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta); wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH Z KARTĄ KLIENTA SPOŁEM


 


Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
Sklep nr 1 „Podhale” - ul Krupówki 31, 34-500 Zakopane
Sklep nr 2 „Gama Delikatesy” - ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane
Sklep nr 3 „Gama” - ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 6 CH „Szymonek”, piekarnia Szymonek - ul. Chyców Potok 26, 34-500 Zakopane
Sklep nr 23 „ Gama „ - ul. Chramcówki 3, 34-500 Zakopane
Sklep nr 27 „ Gama mini” - ul. Droga na Bystre 5 a, 34-500 Zakopane
DH Granit II p – ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.
Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest Społem Zakopane Sp z o.o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: magdalena.dall@spolzako.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: Społem Zakopane Sp. z o.o. , ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: magdalena.dall@spolzako.pl, z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.